Начало / Резултати / Чиста вода

  • a+
  • a-

Чиста вода

Реконструкцията на началния елемент по пътя на водата създаде подобрена надеждност на водоснабдяването, чрез преобразуване и оптимизиране на технологичната схема, ремонт на сградите и подмяна на съоръженията за чиста питейна вода на Габрово.

Изпълнител на обекта е Консорциум Чиста вода Габрово 2012, състоящ се от испанското дружество Копаса, Технострой България ООД, гр. София и ЕТ Мирса- 93-Цветан Асенов, гр. София, при стойност на инвестицията 10.3 млн. лв.

В периода 2012 – 2015 г. бе извършено проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, както и обучение на експлоатационния персонал, чрез прилагане на модерни инженерни практики за екологосъобразно управление на питейните ресурси. Ремонтните дейности обхванаха процеса на пречистване от точката на включване на суровата вода от довеждащ водопровод от язовир Христо Смирненски до изходната точка на пречистената питейна вода, преди тя да постъпи във водоразпределителната мрежа. Реконструкцията обхвана технологичните процеси по отстраняване на планктон и едри частици в микросито, предокисление, избистряне на суровата вода в ламелен утаител, аерация, филтрация в бързи пясъчни филтри, обеззаразяване чрез хлориране, съхранение на пречистената вода в резервоари.

Извършено бе саниране на технологичните, административните и стопанските сгради. Доставен бе пълен комплект от лабораторно оборудване и прибори за извършване на анализите от постоянния мониторинг на качествените показатели на водата, както и набор от необходимите материали и химикали за нуждите на химическите анализи. Изпълнени бяха дейности по вертикална планировка и паркоустройство - ремонт на всички площадкови пътища и озеленяване на незастроените площи. Изцяло реконструиран бе довеждащият до пречиствателното съоръжение път – ул. Марин Дамянов.

Благодарение на внедрената интегрирана система за наблюдение и контрол бяха обезпечени пълната автоматизация на станцията и дистанционното управление на съоръженията от единен диспечерски пункт, което позволява ефективно командване на всички технологични процеси.

Днес модернизираното съоръжение осигурява надеждно и ефективно пречистване, съгласно всички изисквания за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели. Посредством модерни инженерни технологии, станцията обезпечава необходимото количество и качество на пречистена вода, високи нива на енергийна ефективност, дълготрайност на експлоатационния живот, адаптивност към променливите дебити и качество на суровата вода, лесна и безопасна поддръжка.

Пречиствателната станция за питейни води на Габрово е първата, реконструирана в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”