Начало / Ефекти на пътя на водата

 • a+
 • a-

Ефекти на пътя на водата

31 August 2015

По част водоснабдяване:

 • предостави ново качество на водоснабдителни услуги за абонатите, съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС;
 • оптимизира технологията за пречистване на суровата вода за питейно - битови нужди;
 • обезпечи надеждност и осигури непрекъснатост на водоснабдяването, чрез двойно намаляване на водните загуби от аварии във водопреносната мрежа;
 • намали разходите за експлоатация и поддръжка;
 • провокира обществената чувствителност по отношение на ефективната употреба на водните ресурси.

По част канализация:

 • осигури отвеждане и пречистване на отпадъчните води, генерирани от квартали с население близо 13 000 хиляди души, в единна канализационна система съгласно изискванията на Директива ЕС 91/271;
 • предотврати рисковете за околната среда, произтичащи от заустване на отпадъчни води в околната среда, чрез изграждане на канализационна мрежа;
 • подобри проводимостта на главните колектори;
 • оптимизира технологията за пречистване на отпадъчните води в градската пречиствателна станция;
 • предпази приемника река Янтра и граничната река Дунав от замърсяване вследствие от заустване на непречистени отпадъчни води;
 • намали разходите за експлоатация и поддръжка.